Thông tư Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản

Ngày 27/10, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 20/2010/TT-BXD về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản.
Thông tư hướng dẫn thí điểm xác định và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (sau đây gọi tắt là chỉ số) của thành phố Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ.

Các chỉ số công bố theo hướng dẫn tại Thông tư này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc quản lý thị trường bất động sản tại địa phương.
Khuyến khích các tỉnh, thành phố khác áp dụng các qui định của Thông tư này để xác định và công bố các chỉ số đánh giá thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa phương. Thông tư quy định các loại bất động sản và các chỉ số đánh giá.
Các loại bất động sản được lựa chọn để xây dựng các chỉ số bao gồm:
- Bất động sản để bán, chuyển nhượng gồm: Căn hộ chung cư; Nhà ở riêng lẻ; Đất nền;
- Bất động sản để cho thuê: Văn phòng.
Các chỉ số được công bố bao gồm:
- Chỉ số giá giao dịch bất động sản gồm: Chỉ số giá giao dịch bất động sản chung của địa phương; Chỉ số giá giao dịch từng loại bất động sản ở từng khu vực của địa phương.
- Chỉ số lượng giao dịch bất động sản bao gồm: Chỉ số lượng giao dịch bất động sản từng khu vực và của địa phương; Chỉ số lượng giao dịch cho từng loại bất động sản của từng khu vực và của địa phương.
Theo đó, Thông tư cũng quy định cụ thể Nguyên tắc và yêu cầu của việc công bố các chỉ số gồm:
Các chỉ số được công bố phải đầy đủ, kịp thờiphản ánh sát với tình hình biến động của thị trường bất động sản tại địa phương.
Các chỉ số được công bố bao gồm các chỉ số cho từng khu vực và các chỉ số chung cho địa phương.
Đơn vị tính của các chỉ số là tỷ lệ phần trăm (%).
Các chỉ số được công bố công khai, rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 20/2010/TT-BXD

Đăng nhận xét

0 Nhận xét