Video: Bố trí thép cho Sàn có dầm

Ai đang làm Đồ án Bêtông Cốt thép 1 (BTCT1) thì XDN nghĩ nó có ích.
Cách neo,bố trí cốt thép chịu lực,thép đai...và đổ bê tông sàn

Pages