Bài giảng Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép

Bộ xây dựng  (Chương trình bồi dưỡng kỹ sư TVGS xây dựng)
Tác giả: PGs Lê Kiều
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
Tháng 1 năm 2002
Số trang: 60

Hướng dẫn Download* Nội dung:
1. Phần mở đầu
2. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác bê tông cốt thép
2.1. Một số quan niệm mới về bê tông cốt thép
2.2. Nhưng tiêu chuẩn liên quan
2.3. Giám sát và nghiệm thu cốppha
2.4. Giám sát và nghiệm thu cốt thép
2.5. Kiểm tra quá trình thi công bê tông
2.6. Kiểm tra công tác bê tông ứng lực trước
Đính kèm: TCVN 6284:1997 bê tông cốt thép dự ứng lực

Đăng nhận xét

0 Nhận xét