TCXDVN 46:2007-Tiêu chuẩn chống sét


- Tên sách : TCXDVN 46:2007 - Chống sét cho công trình xây dựng-Hướng dẫn thiết kế,kiểm tra và bảo trì hệ thống.
(Protection of Structures Against Lightning - Guide for design, inspection and maintenance)
- Bộ xây dựng.
- Hà Nội,năm 2007
- Số trang : 126
-------
- Kiểu file : * pdf - 3.12 MB
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>
Hướng dẫn Download

Pages