Dự toán: Chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng

  Bao gồm:
1.Chi phí Quản lý dự án
2.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
3.Chi phí thiết kế

Hướng dẫn Download

Đăng nhận xét

0 Nhận xét