Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh


Tên sách : Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh - Bộ giáo dục và đào tạo (dùng cho các trường đại học,cao đẳng)
Chủ biên : PGS,TS Mạch Quang Thắng cùng tạp thể các tác giả.
Số trang 136.
-------
Type : pdf  - Size : 9.82Mb
Link mediafile
Hướng dẫn Download


 Sơ lược :
Chương 1 : Nguồn gốc hình thành và phát triển,đối tượng,nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
Chương 2 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.
Chương 3 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt nam.
Chương 4 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và kết hợp sức mạnh đân tộc với sức mạnh thời đại.
Chương 5 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt nam,về Xây dựng nhà nước của dân,do dân và vì dân.
Chương 6 : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức,nhân văn,văn hóa.
Chương 7 : Một số vấn đề vrrf vận dụng và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.
Chương tham khảo : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét